Samarbetspartners

  • Vetenskapenshus i Stockholm, samarbete sedan 2009. Ett besök på Vetenskapenshus är alltid intressant och inspirerande. Här får eleverna ta del av aktuell forskning och vara med om olika experiment och metoder/analyser som används inom vården.
  • Vi har inlett ett samarbete med Röda Korsets högskola. Eleverna får möjlighet att vara på högskolan och skugga sjuksköterskestuderande och delta på olika föreläsningar av forskare. Internationalisering och former för praktik utomlands är ytterligare ett samarbete som håller på att utformas.
  • Södertörnsräddningstjänst. Redan i år kommer Consensum eleverna att vara med på en stor katastrofövning i samverkan med Sophia hemmet. En årsplanering för olika aktiviteter läsåret 2013/14 är planerat. Det handlar om katastrofövningar, prehospitalvård, brandövningar mm.
  • Solna kommun är Consensums samverkanspart i Vård-och omsorgscollege Stockholm. Certifiering tillsammans med Solna beräknas ske i maj 2013. Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet är en del i samverkan. Det handlar om att få bra praktikplatser till våra elever med utbildade handledare. Ett erfarenhetsutbyte mellan skola och arbetsliv med fokus på den framtida kompetensutveckling inom vården.
  • Consensum har idag ett stort kontaktnät med arbetslivet i flera kommuner i Stockholm.